close

한국일보

오피니언
Los Angeles
커뮤니티
 
종교마당
제목 세상 종말 직전 증거와 시점 기록들.
작성자 verichip66

마태복음24장

https://www.youtube.com/watch?v=n9SQo2vhZIw --아래내용
유투브 영상으로 올린 링크입니다.

예수께서 성전에서 나와서 떠나실
때에 제자들이 성전 건물들을 보
이려고 나아오니
And Jesus went out and departed from the temple, and His
disciples came to Him to show Him the buildings of the temple.
Καὶ ἐξελθὼν ὁ Ἰησοῦς ἐπορεύετο ἀπὸ τοῦ ἱεροῦ· καὶ προσῆλθον
οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἐπιδεῖξαι αὐτῷ τὰς οἰκοδομὰς τοῦ ἱεροῦ
2 예수께서 이르시되 “ 너희가 이 모든
것을 보지 못하느냐? 내가 진실로 너희
에게 이르노니 돌 하나도 돌 위에 남지
않고 다 무너뜨리우리라” 하시더라.
And Jesus said unto them, "See ye not all these things? Verily I
say unto you, there shall not be left here one stone upon another
that shall not be thrown down."
ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Οὐ βλέπετε πάντα ταῦτα; ἀμὴν λέγω
ὑμῖν, οὐ μὴ ἀφεθῇ ὧδε λίθος ἐπὶ λίθον, ὃς οὐ μὴ καταλυθήσεται.
마지막 시대의 표징들
3 ¶ 예수께서 감람산 위에 앉으셨을 때에
제자들이 조용히 와서 말하되 “우리에게
이르소서. 어느 때에 이런 일이 있겠사오
며 또 주의 임하심과 세상 끝에는 무슨
징조가 있으리이까?”
And as He sat upon the Mount of Olives, the disciples came unto
Him privately, saying, "Tell us, when shall these things be? And
what shall be the sign of Thy coming and of the end of the world?"
Καθημένου δὲ αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ ὄρους τῶν ἐλαιῶν, προσῆλθον
αὐτῷ οἱ μαθηταὶ κατ᾽ ἰδίαν, λέγοντες, Εἰπὲ ἡμῖν, πότε ταῦτα
ἔσται καὶ τί τὸ σημεῖον τῆς σῆς παρουσίας, καὶ τῆς συντελείας
τοῦ αἰῶνος
4 예수께서 대답하시되 “ 너희가 사람의
미혹을 받지 않도록 주의하라.
And Jesus answered and said unto them, "Take heed that no
man deceive you;
καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Βλέπετε, μή τις ὑμᾶς πλανήσῃ
5 많은 사람이 내 이름으로 와서 말하되
‘나는 그리스도라’ 하여 많은 사람을 미혹
케 하리라.
for many shall come in My name, saying, `I am Christ,' and
shall deceive many.
πολλοὶ γὰρ ἐλεύσονται ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου, λέγοντες, Ἐγώ εἰμι
ὁ Χριστός· καὶ πολλοὺς πλανήσουσιν.
6 전쟁과 전쟁 소문을 듣겠으나 너희는
두려워 말라. 이런 모든 일이 있어야 하되
끝은 아직 아니니라.
And ye shall hear of wars and rumors of wars. See that ye be
not troubled, for all these things must come to pass, but the end
is not yet.
μελλήσετε δὲ ἀκούειν πολέμους καὶ ἀκοὰς πολέμων· ὁρᾶτε, μὴ
θροεῖσθε· δεῖ γὰρ πάντα γενέσθαι· ἀλλ᾽ οὔπω ἐστὶ τὸ τέλος.
7 민족이 민족을, 나라가 나라를 대적하
여 일어나겠고, 처처에 기근과 역병과 지
진이 있으리니
For nation shall rise against nation and kingdom against
kingdom, and there shall be famines and pestilences and
earthquakes in divers places.
ἐγερθήσεται γὰρ ἔθνος ἐπὶ ἔθνος, καὶ βασιλεία ἐπὶ βασιλείαν·
καὶ ἔσονται λιμοὶ καὶ λοιμοὶ καὶ σεισμοὶ κατὰ τόπους
8 이 모든 것이 재난의 시작이라.
All these are the beginning of sorrows.
πάντα δὲ ταῦτα ἀρχὴ ὠδίνων.
핍박을 예고하시다
9 그 때에 사람들이 너희를 환난에 넘겨
주겠으며 너희를 죽이리니, 너희가 내 이름
을 위하여 모든 민족에게 미움을 받으리라.
Then shall they deliver you up to be afflicted and shall kill you,
and ye shall be hated by all nations for My name's sake.
τότε παραδώσουσιν ὑμᾶς εἰς θλῖψιν, καὶ ἀποκτενοῦσιν ὑμᾶς· καὶ
ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων τῶν ἐθνῶν διὰ τὸ ὄνομά μου.
10 그 때에 많은 사람이 시험에 빠져 서로
배반하고 서로 미워하겠으며
And then shall many lose faith and shall betray one another and
shall hate one another.
καὶ τότε σκανδαλισθήσονται πολλοί, καὶ ἀλλήλους
παραδώσουσι, καὶ μισήσουσιν ἀλλήλους.
11 거짓 선지자가 많이 일어나 많은 사람
을 미혹케 하겠으며
And many false prophets shall rise and shall deceive many.
καὶ πολλοὶ ψευδοπροφῆται ἐγερθήσονται, καὶ πλανήσουσι πολλούς.
12 불법이 성하므로 많은 사람의 사랑이
식어지리라.
And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold.
καὶ διὰ τὸ πληθυνθῆναι τὴν ἀνομίαν, ψυγήσεται ἡ ἀγάπη τῶν
πολλῶν·
13 그러나 끝까지 견디는 자는 구원을
받으리라.
But he that shall endure unto the end, the same shall be saved.
ὁ δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος, οὗτος σωθήσεται.
14 이 천국 복음이 모든 민족에게 증거
되기 위하여 온 세상에 전파되리니 그제
야 끝이 오리라.
And this Gospel of the Kingdom shall be preached in all the
world for a witness unto all nations, and then shall the end come.
καὶ κηρυχθήσεται τοῦτο τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας ἐν ὅλῃ τῇ
οἰκουμένῃ εἰς μαρτύριον πᾶσι τοῖς ἔθνεσι· καὶ τότε ἥξει τὸ τέλος.

15 ¶ 그러므로 선지자 다니엘의 말한바,
멸망의 가증한 것이 거룩한 곳에 선 것
을 보거든 (읽는 자는 깨달을진저)
"When ye therefore shall see the abomination of desolation,
spoken of by Daniel the prophet, standing in the holy place
(whoso readeth, let him understand),
῞Οταν οὖν ἴδητε τὸ βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως, τὸ ῥηθὲν διὰ Δανιὴλ
τοῦ προφήτου, ἑστὼς ἐν τόπῳ ἁγίῳ, ὁ ἀναγινώσκων νοείτω,
16 그 때에 유대에 있는 자들은 산으로
도망할지어다.
then let them that be in Judea flee unto the mountains.
τότε οἱ ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ φευγέτωσαν ἐπί τὰ ὄρη·
17 지붕 위에 있는 자들은 집안에 있는
물건을 가지러 내려 가지 말며
Let him that is on the housetop not come down to take anything
out of his house;
ὁ ἐπὶ τοῦ δώματος μὴ καταβαινέτω ἆραι τι ἐκ τῆς οἰκίας αὐτοῦ·
18 밭에 있는 자들은 겉옷을 가지러 뒤
로 돌이키지 말지어다.
neither let him that is in the field return back to take his clothes.
καὶ ὁ ἐν τῷ ἀγρῷ μὴ ἐπιστρεψάτω ὀπίσω ἆραι τὰ ἱμάτια αὐτοῦ.
19 그 날에는 아이 밴 자들과 젖먹이는
자들에게 화가 있으리니
And woe unto them that are with child, and to them that give
suck in those days!
οὐαὶ δὲ ταῖς ἐν γαστρὶ ἐχούσαις καὶ ταῖς θηλαζούσαις ἐν
ἐκείναις ταῖς ἡμέραις.
20 너희의 도망하는 일이 겨울에나 안식
일에 되지 않도록 기도하라.
But pray ye that your flight be not in the winter, neither on the
Sabbath day.
προσεύχεσθε δὲ ἵνα μὴ γένηται ἡ φυγὴ ὑμῶν χειμῶνος, μηδὲ ἐν
σαββάτῳ.
21 이는 그 때에 큰 환난이 있겠음이라.
창세로부터 지금까지 이런 환난이 없었
고 후에도 없으리라.
For then shall be great tribulation, such as was not since the
beginning of the world to this time, no, nor ever shall be.
ἔσται γὰρ τότε θλῖψις μεγάλη, οἵα οὐ γέγονεν ἀπ᾽ ἀρχῆς
κόσμου ἕως τοῦ νῦν, οὐδ᾽ οὐ μὴ γένηται.
22 그 날들을 감하지 아니하시면 아무
육체도 구원을 얻지 못할 것이나 택하신
자들을 위하여 그 날들을 감하시리라.
And unless those days should be shortened, there should no
flesh be saved; but for the elect's sake, those days shall be
shortened.
καὶ εἰ μὴ ἐκολοβώθησαν αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι, οὐκ ἂν ἐσώθη πᾶσα
σάρξ· διὰ δὲ τοὺς ἐκλεκτοὺς κολοβωθήσονται αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι.
23 그 때에 사람이 너희에게 말하여 ‘보
라, 그리스도가 여기 있다’ 혹 ‘저기 있다’
하여도 믿지 말라.
Then if any man shall say unto you, `Lo, here is Christ,' or
`there,' believe it not.
τότε ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ, Ἰδού, ὧδε ὁ Χριστός, ἤ ὧδε, μὴ πιστεύσητε.
24 거짓 그리스도들과 거짓 선지자들이
일어나, 큰 표적과 기사를 보이어 할 수
만 있으면 택하신 자들로 미혹케 하리라.
For there shall arise false christs and false prophets and shall
show great signs and wonders, insomuch that, if it were
possible, they shall deceive the very elect.
ἐγερθήσονται γὰρ ψευδόχριστοι καὶ ψευδοπροφῆται, καὶ
δώσουσι σημεῖα μεγάλα καὶ τέρατα, ὥστε πλανῆσαι, εἰ δυνατόν,
καὶ τοὺς ἐκλεκτούς.
25 보라, 내가 너희에게 미리 말하였노라.
Behold, I have told you before.
ἰδού, προείρηκα ὑμῖν.
26 또한 사람들이 너희에게 말하기를 ‘보라,
그리스도가 광야에 있다’ 하여도 나가지 말
고, ‘보라, 골방에 있다’ 하여도 믿지 말라.
Therefore, if they shall say unto you, `Behold, He is in the
desert!' go not forth; or `Behold, He is in the secret chambers!'
believe it not.
ἐὰν οὖν εἴπωσιν ὑμῖν, Ἰδού, ἐν τῇ ἐρήμῳ ἐστί, μὴ ἐξέλθητε· Ἰδού,
ἐν τοῖς ταμείοις, μὴ πιστεύσητε.
27 번개가 동편에서 나서 서편까지 번쩍
임 같이 인자의 임함도 그러하리니
For as the lightning cometh out of the east and shineth even
unto the west, so shall also the coming of the Son of Man be.
ὥσπερ γὰρ ἡ ἀστραπὴ ἐξέρχεται ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ φαίνεται
ἕως δυσμῶν, οὕτως ἔσται καὶ ἡ παρουσία τοῦ υἱοῦ τοῦ
ἀνθρώπου.
28 주검이 있는 곳에는 독수리들이 모일
지니라.
For wheresoever the carcass is, there will the eagles be
gathered together.
ὅπου γὰρ ἐὰν ᾖ τὸ πτῶμα, ἐκεῖ συναχθήσονται οἱ ἀετοί.
인자의 다시오실 것을 예고하심
29 ¶ 그 날 환난 후에 즉시 해가 어두워
지고 달이 빛을 내지 아니하며 별들이
하늘에서 떨어지며 하늘의 권능들이 흔
들리리라.
"Immediately after the tribulation of those days shall the sun be
darkened and the moon shall not give her light, and the stars
shall fall from heavens and the powers of the heavens shall be
shaken,
Εὐθέως δὲ μετὰ τὴν θλῖψιν τῶν ἡμερῶν ἐκείνων, ὁ ἥλιος
σκοτισθήσεται, καὶ ἡ σελήνη οὐ δώσει τὸ φέγγος αὐτῆς, καὶ οἱ
ἀστέρες πεσοῦνται ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ αἱ δυνάμεις τῶν
οὐρανῶν σαλευθήσονται.
30 그 때에 인자의 표적이 하늘에서 보
이겠고, 그 때에 땅의 모든 족속들이 통
곡하며 그들이 인자가 구름을 타고 능력
과 큰 영광으로 오는 것을 보리라.
and then shall appear the sign of the Son of Man in heaven.
And then shall all the tribes of the earth mourn, and they shall
see the Son of Man coming in the clouds of heaven with power
and with great glory.
καὶ τότε φανήσεται τὸ σημεῖον τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῷ
οὐρανῷ· καὶ τότε κόψονται πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς γῆς, καὶ ὄψονται
τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐπὶ τῶν νεφελῶν τοῦ
οὐρανοῦ μετὰ δυνάμεως καὶ δόξης πολλῆς.
31 저가 큰 나팔소리와 함께 천사들을
보내리니, 저희가 그 택하신 자들을 하늘
이 끝에서 저 끝까지 사방에서 모으리라.
And He shall send His angels with a great sound of a trumpet,
and they shall gather together His elect from the four winds,
from one end of heaven to the other.
καὶ ἀποστελεῖ τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ μετὰ σάλπιγγος φωνῆς
μεγάλης, καὶ ἐπισυνάξουσι τοὺς ἐκλεκτοὺς αὐτοῦ ἐκ τῶν
τεσσάρων ἀνέμων, ἀπ᾽ ἄκρων οὐρανῶν ἕως ἄκρων αὐτῶν.
무화과 나무의 비유를 배우라
32 ¶ 무화과 나무의 비유를 배우라. 그
가지가 연하여지고 잎사귀를 내면 여름
이 가까운 줄을 아나니
"Now learn a parable of the fig tree: When his branch is yet
tender and putteth forth leaves, ye know that summer is nigh.
Ἀπὸ δὲ τῆς συκῆς μάθετε τὴν παραβολήν· ὅταν ἤδη ὁ κλάδος
αὐτῆς γένηται ἁπαλός, καὶ τὰ φύλλα ἐκφύῃ, γινώσκετε ὅτι
ἐγγὺς τὸ θέρος·
33 이와 같이 너희도 이 모든 일을 보거
든 인자가 가까이 곧 문 앞에 이른 줄 알라.
So likewise ye, when ye shall see all these things, know that it
is near, even at the doors.
οὕτω καὶ ὑμεῖς, ὅταν ἴδητε πάντα ταῦτα, γινώσκετε ὅτι ἐγγύς
ἐστιν ἐπὶ θύραις.
34 내가 진실로 너희에게 이르노니 ‘이 세
대가 지나가기 전에 이 일이 다 이루리라.'
Verily I say unto you, this generation shall not pass till all these
things be fulfilled.
ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ μὴ παρέλθῃ ἡ γενεὰ αὕτη, ἕως ἂν πάντα
ταῦτα γένηται.
35 천지는 없어지겠으나 내 말은 없어지
지 아니하리라.
Heaven and earth shall pass away, but My Words shall not pass
away.
ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ παρελεύσονται, οἱ δὲ λόγοι μου οὐ μὴ
παρέλθωσι.
주의해야 할 필요성
36 그러나 그 날과 그 시는 아무도 모르
나니, 하늘의 천사도 모르고 오직 내 아
버지만 아시느니라.
But of that day and hour, knoweth no man, no, not the angels of
Heaven, but My Father only.
περὶ δὲ τῆς ἡμέρας ἐκείνης καὶ τῆς ὥρας οὐδεὶς οἶδεν, οὐδὲ οἱ
ἄγγελοι τῶν οὐρανῶν, εἰ μὴ ὁ πατήρ μου μόνος.
37 노아의 때와 같이 인자의 임함도 그
러하리라.
But as the days of Noah were, so shall also the coming of the
Son of Man be.
ὥσπερ δὲ αἱ ἡμέραι τοῦ Νῶε, οὕτως ἔσται καὶ ἡ παρουσία τοῦ
υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου.
38 홍수 전에 노아가 방주에 들어가던
날까지 사람들이 먹고 마시고 장가 들고
시집 가고 있으면서
For as in the days that were before the flood they were eating
and drinking, marrying and giving in marriage, until the day
that Noah entered into the ark
ὥσπερ γὰρ ἦσαν ἐν ταῖς ἡμέραις ταῖς πρὸ τοῦ κατακλυσμοῦ
τρώγοντες καὶ πίνοντες, γαμοῦντες καὶ ἐκγαμίζοντες, ἄχρι ἧς
ἡμέρας εἰσῆλθε Νῶε εἰς τὴν κιβωτόν,
39 홍수가 나서 저희를 다 멸하기까지
깨닫지 못하였으니, 인자의 임함도 이와
같으리라.
and knew not until the flood came and took them all away, so
shall also the coming of the Son of Man be.
καὶ οὐκ ἔγνωσαν, ἕως ἦλθεν ὁ κατακλυσμὸς καὶ ἦρεν ἅπαντας,
οὕτως ἔσται καὶ ἡ παρουσία τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου.
40 그 때에 두 사람이 밭에 있으매, 하나
는 데려감을 당하고 하나는 버려둠을 당
할 것이요
Then shall two be in the field; the one shall be taken and the
other left.
τότε δύο ἔσονται ἐν τῷ ἀγρῷ· ὁ εἷς παραλαμβάνεται, καὶ ὁ εἷς
ἀφίεται
41 두 여자가 맷돌을 갈고 있으매, 하나는
데려감을 당하고 하나는 버려둠을 당할
것이니라.
Two women shall be grinding at the mill; the one shall be taken
and the other left.
δύο ἀλήθουσαι ἐν τῷ μύλωνι· μία παραλαμβάνεται, καὶ μία
ἀφίεται.
42 그러므로 깨어 있으라. 어느 시에 너
희 주께서 임하실는지 너희가 알지 못함
이니라.
"Watch therefore, for ye know not what hour your Lord doth come.
γρηγορεῖτε οὖν, ὅτι οὐκ οἴδατε ποίᾳ ὥρᾳ ὁ Κύριος ὑμῶν ἔρχεται.
43 너희도 아는 바니 만일 집 주인이 도
적이 어느 시각에 올 줄을 알았더면, 깨어
있어 그 집을 뚫지 못하게 하였으리라.
But know this, that if the master of the house had known in
what watch the thief would come, he would have watched and
would not have suffered his house to be broken into.
ἐκεῖνο δὲ γινώσκετε, ὅτι εἰ ᾔδει ὁ οἰκοδεσπότης ποίᾳ φυλακῇ ὁ
κλέπτης ἔρχεται, ἐγρηγόρησεν ἂν, καὶ οὐκ ἂν εἴασε διορυγῆναι
τὴν οἰκίαν αὐτοῦ.
44 그러므로 너희도 예비하고 있으라. 생
각지 않은 때에 인자가 오리라.
Therefore be ye also ready, for in such an hour as ye think not,
the Son of Man cometh.
διὰ τοῦτο καὶ ὑμεῖς γίνεσθε ἕτοιμοι· ὅτι ᾗ ὥρα οὐ δοκεῖτε, ὁ υἱὸς
τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεται
But as the days of Noah were, so shall also the coming of the
Son of Man be.
ὥσπερ δὲ αἱ ἡμέραι τοῦ Νῶε, οὕτως ἔσται καὶ ἡ παρουσία τοῦ
υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου.
38 홍수 전에 노아가 방주에 들어가던
날까지 사람들이 먹고 마시고 장가 들고
시집 가고 있으면서
For as in the days that were before the flood they were eating
and drinking, marrying and giving in marriage, until the day
that Noah entered into the ark
ὥσπερ γὰρ ἦσαν ἐν ταῖς ἡμέραις ταῖς πρὸ τοῦ κατακλυσμοῦ
τρώγοντες καὶ πίνοντες, γαμοῦντες καὶ ἐκγαμίζοντες, ἄχρι ἧς
ἡμέρας εἰσῆλθε Νῶε εἰς τὴν κιβωτόν,
39 홍수가 나서 저희를 다 멸하기까지
깨닫지 못하였으니, 인자의 임함도 이와
같으리라.
and knew not until the flood came and took them all away, so
shall also the coming of the Son of Man be.
καὶ οὐκ ἔγνωσαν, ἕως ἦλθεν ὁ κατακλυσμὸς καὶ ἦρεν ἅπαντας,
οὕτως ἔσται καὶ ἡ παρουσία τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου.
40 그 때에 두 사람이 밭에 있으매, 하나
는 데려감을 당하고 하나는 버려둠을 당
할 것이요
Then shall two be in the field; the one shall be taken and the
other left.
τότε δύο ἔσονται ἐν τῷ ἀγρῷ· ὁ εἷς παραλαμβάνεται, καὶ ὁ εἷς
ἀφίεται
41 두 여자가 맷돌을 갈고 있으매, 하나는
데려감을 당하고 하나는 버려둠을 당할
것이니라.
Two women shall be grinding at the mill; the one shall be taken
and the other left.
δύο ἀλήθουσαι ἐν τῷ μύλωνι· μία παραλαμβάνεται, καὶ μία
ἀφίεται.
42 그러므로 깨어 있으라. 어느 시에 너
희 주께서 임하실는지 너희가 알지 못함
이니라.
"Watch therefore, for ye know not what hour your Lord doth come.
γρηγορεῖτε οὖν, ὅτι οὐκ οἴδατε ποίᾳ ὥρᾳ ὁ Κύριος ὑμῶν ἔρχεται.
43 너희도 아는 바니 만일 집 주인이 도
적이 어느 시각에 올 줄을 알았더면, 깨어
있어 그 집을 뚫지 못하게 하였으리라.
But know this, that if the master of the house had known in
what watch the thief would come, he would have watched and
would not have suffered his house to be broken into.
ἐκεῖνο δὲ γινώσκετε, ὅτι εἰ ᾔδει ὁ οἰκοδεσπότης ποίᾳ φυλακῇ ὁ
κλέπτης ἔρχεται, ἐγρηγόρησεν ἂν, καὶ οὐκ ἂν εἴασε διορυγῆναι
τὴν οἰκίαν αὐτοῦ.
44 그러므로 너희도 예비하고 있으라. 생
각지 않은 때에 인자가 오리라.
Therefore be ye also ready, for in such an hour as ye think not,
the Son of Man cometh.
διὰ τοῦτο καὶ ὑμεῖς γίνεσθε ἕτοιμοι· ὅτι ᾗ ὥρα οὐ δοκεῖτε, ὁ υἱὸς
τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεται.
45 누가 주인에게 충성되고 지혜 있는
종이 되어 그 집 사람들을 맡아 때를 따
라 양식을 나눠 주겠느냐?
"Who then is a faithful and wise servant, whom his lord hath
made ruler over his household, to give them meat in due season?
τίς ἄρα ἐστὶν ὁ πιστὸς δοῦλος καὶ φρόνιμος, ὃν κατέστησεν ὁ
κύριος αὐτοῦ ἐπὶ τῆς θεραπείας αὐτοῦ, τοῦ διδο/ναι αὐτοῖς τὴν
τροφὴν ἐν καιρῷ;
46 주인이 올 때에 그가 이렇게 하는 것
을 보면 그 종이 복이 있으리로다.
Blessed is that servant whom his lord, when he cometh, shall
find so doing.
μακάριος ὁ δοῦλος ἐκεῖνος, ὃν ἐλθὼν ὁ κύριος αὐτοῦ εὑρήσει
ποιοῦντα οὕτως.
47 내가 진실로 너희에게 이르노니, 주인
이 그 모든 소유를 저에게 맡기리라.
Verily I say unto you, that he shall make him ruler over all his
goods.
ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι ἐπὶ πᾶσι τοῖς ὑπάρχουσιν αὐτοῦ
καταστήσει αὐτόν.
48 만일 그 악한 종이 마음에 생각하기
를 내 주인이 더디 오리라 하여
But if that evil servant shall say in his heart, `My lord delayeth
his coming,'
ἐὰν δὲ εἴπῃ ὁ κακὸς δοῦλος ἐκεῖνος ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ, Χρονίζει
ὁ κύριος μου ἐλθεῖν,
49 동료 종들을 때리며 술친구들로 더불
어 먹고 마시게 되면
and shall begin to smite his fellow servants and to eat and drink
with the drunken,
καὶ ἄρξηται τύπτειν τοὺς συνδούλους, ἐσθίειν δὲ καὶ πίνειν
μετὰ τῶν μεθυόντων,
50 생각지 않은 날, 알지 못하는 시간에
그 종의 주인이 와서
the lord of that servant shall come in a day when he looketh not
for him, and in an hour that he is not aware of,
ἥξει ὁ κύριος τοῦ δούλου ἐκείνου ἐν ἡμέρᾳ ᾗ οὐ προσδοκᾷ, καὶ
ἐν ὥρᾳ ᾗ οὐ γινώσκει,
51 그를 엄중히 벌하고 외식하는 자의
받는 형에 처하리니, 거기서 슬피 울며 이
를 갊이 있으리라."
and shall cut him asunder and appoint him his portion with the
hypocrites: there shall be weeping and gnashing of teeth.
καὶ διχοτομήσει αὐτὸν, καὶ τὸ μέρος αὐτοῦ μετὰ τῶν ὑποκριτῶν
θήσει· ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων.
========================================================================

계시록 8장
(마태복음 24장 오시기전 징조 비교 분석)
일곱째 봉인을 떼실 때에 하늘이 반
시간쯤 고요하더니

And when He had opened the seventh seal, there was silence in
Heaven about the space of half an hour.
Καὶ ὅτε ἤνοιξε τὴν σφραγῖδα τὴν ἑβδόμην, ἐγένετο σιγὴ ἐν τῷ
οὐρανῷ ὡς ἡμιώριον.

2 내가 보니 하나님 앞에 일곱 천사가
섰고 그들이 일곱 나팔을 받았더라.
And I saw the seven angels who stood before God, and to them
were given seven trumpets.
καὶ εἶδον τοὺς ἑπτὰ ἀγγέλους, οἳ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ἑστήκασι,
καὶ ἐδόθησαν αὐτοῖς ἑπτὰ σάλπιγγες.

3 ¶ 또 다른 천사가 와서 제단 곁에 서서
금 향로 하나를 가지고 많은 향을 받았
으니, 이는 모든 성도들의 기도와 함께
보좌 앞 금 향단에 드리고자 함이더라.

And another angel came and stood at the altar, having a golden
censer; and there was given unto him much incense, that he
should offer it with the prayers of all saints upon the golden
altar, which was before the throne.
Καὶ ἄλλος ἄγγελος ἦλθε, καὶ ἐστάθη ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον, ἔχων
λιβανωτὸν χρυσοῦν, καὶ ἐδόθη αὐτῷ θυμιάματα πολλὰ, ἵνα
δώσῃ ταῖς προσευχαῖς τῶν ἁγίων πάντων ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον
τὸ χρυσοῦν τὸ ἐνώπιον τοῦ θρόνου.

4 그 향의 연기가 천사의 손으로부터 성
도들의 기도와 함께 하나님 앞으로 올라
가더라.
And the smoke of the incense, which came with the prayers of
the saints, ascended up before God out of the angel's hand.
καὶ ἀνέβη ὁ καπνὸς τῶν θυμιαμάτων ταῖς προσευχαῖς τῶν
ἁγίων, ἐκ χειρὸς τοῦ ἀγγέλου ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ.

5 이에 천사가 향로를 가져다가 제단의
불로 그것을 채워서 땅에 쏟으매, 음성과
천둥과 번개와 지진이 나더라.
And the angel took the censer, and filled it with fire from the
altar, and cast it onto the earth; and there were voices and
thunderings and lightnings, and an earthquake.
καὶ εἴληφεν ὁ ἄγγελος τὸν λιβανωτόν, καὶ ἐγέμισεν αὐτὸ ἐκ τοῦ
πυρὸς τοῦ θυσιαστηρίου, καὶ ἔβαλεν εἰς τὴν γῆν· καὶ ἐγένοντο
φωναὶ καὶ βρονταὶ καὶ ἀστραπαὶ καὶ σεισμός.
일곱 나팔

6 ¶ 일곱 나팔을 가진 일곱 천사가 나팔
불기를 스스로 준비하니라.
And the seven angels who had the seven trumpets prepared
themselves to sound.
Καὶ οἱ ἑπτὰ ἄγγελοι οἱ ἔχοντες τὰς ἑπτὰ σάλπιγγας ἡτοίμασαν
εαὐτοὺς ἵνα σαλπίσωσι.

7 ¶ 첫째 천사가 나팔을 부니, 피가 섞인
우박과 불이 나서 땅에 쏟아지매, 수목
삼분의 일이 타 버리고 각종 푸른 풀도
타 버렸더라.
The first angel sounded, and there followed hail and fire
mingled with blood, and they were cast upon the earth; and a
third part of the trees were burned up, and all green grass was
burned up.
Καὶ ὁ πρῶτος ἄγγελος ἐσάλπισε, καὶ ἐγένετο χάλαζα καὶ πῦρ
μεμιγμένα αἵματι, καὶ ἐβλήθη εἰς τὴν γῆν· καὶ τὸ τρίτον τῶν
δένδρων κατεκάη, καὶ πᾶς χόρτος χλωρὸς κατεκάη.

8 ¶ 둘째 천사가 나팔을 부니, 마치 불타
는 큰 산과 같은 것이 바다에 던지우매,
바다 삼분의 일이 피가 되고
And the second angel sounded and, as it were, a great mountain
burning with fire was cast into the sea; and a third part of the
sea became blood;
Καὶ ὁ δεύτερος ἄγγελος ἐσάλπισε, καὶ ὡς ὄρος μέγα πυρὶ
καιόμενον ἐβλήθη εἰς τὴν θάλασσαν· καὶ ἐγένετο τὸ τρίτον τῆς
θαλάσσης, αἷμα·

9 바다 가운데 생명을 가진 생물 삼분의
일이 죽고, 배들 삼분의 일도 부서졌더라.
and a third part of the creatures which were in the sea and had
life, died, and a third part of the ships were destroyed.
καὶ ἀπέθανε τὸ τρίτον τῶν κτισμάτων τῶν ἐν τῇ θαλάσσῃ, τὰ
ἔχοντα ψυχάς, καὶ τὸ τρίτον τῶν πλοίων διεφθάρη.

10 ¶ 셋째 천사가 나팔을 부니, 하늘에서
큰 별 하나가 횃불처럼 타면서 떨어져, 강
들 삼분의 일과 물의 원천들에 떨어지니
And the third angel sounded, and there fell a great star from
heaven, burning as if it were a lamp, and it fell upon a third part
of the rivers and upon the fountains of waters;
Καὶ ὁ τρίτος ἄγγελος ἐσάλπισε, καὶ ἔπεσεν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ
ἀστὴρ μέγας καιόμενος ὡς λαμπάς, καὶ ἔπεσεν ἐπὶ τὸ τρίτον
τῶν ποταμῶν, καὶ ἐπὶ τὰς πηγὰς ὑδάτων.

11 이 별의 이름은 쓴 쑥이라. 물 삼분의
일이 쑥이 되매, 그것들이 쓰게 됨으로
많은 사람이 물로 인하여 죽더라.
and the name of the star is called Wormwood. And a third part
of the waters became wormwood; and many men died from the
waters, because they were made bitter.
καὶ τὸ ὄνομα τοῦ ἀστέρος λέγεται :Αψινθος· καὶ γίνεται τὸ
τρίτον τῶν ὑδάτων εἰς ἄψινθον, καὶ πολλοὶ ἀνθρώπων
ἀπέθανον ἐκ τῶν ὑδάτων, ὅτι ἐπικράνθησαν.

12 ¶ 넷째 천사가 나팔을 부니, 해 삼분
의 일과 달 삼분의 일과 별들 삼분의 일
이 침을 받아 그들 삼분의 일이 어두워
지니, 낮 삼분의 일 동안은 비췸이 없고
밤도 그러하더라.
And the fourth angel sounded, and a third part of the sun was
smitten, and a third part of the moon and a third part of the stars,
so that a third part of them was darkened; and a third of the day
shone not, and the night likewise.
Καὶ ὁ τέταρτος ἄγγελος ἐσάλπισε, καὶ ἐπλήγη τὸ τρίτον τοῦ
ἡλίου καὶ τὸ τρίτον τῆς σελήνης καὶ τὸ τρίτον τῶν ἀστέρων, ἵνα
σκοτισθῇ τὸ τρίτον αὐτῶν, καὶ ἡ ἡμέρα μὴ φαίνῃ τὸ τρίτον

13 ¶ 이에 내가 보고 또 들으니 한 천사
가 공중에 나르며 큰 소리로 외쳐 “땅에
거하는 자들에게 화, 화, 화가 있으리니 이
는 아직 남아있는 세 천사가 불어야 할
나팔 소리를 인함이라” 하더라.
And I beheld, and heard an angel flying through the midst of
heaven, saying with a loud voice, "Woe, woe, woe to the
inhabitants of the earth, because of the other voices of the
trumpets of the three other angels, which are yet to sound!"
Καὶ εἶδον, καὶ ἤκουσα ἑνὸς ἀγγέλου πετωμένου ἐν
μεσουρανήματι, λέγοντος φωνῇ μεγάλῃ, Οὐαὶ, οὐαὶ, οὐαὶ τοῖς
κατοικοῦσιν ἐπὶ τῆς γῆς, ἐκ τῶν λοιπῶν φωνῶν τῆς σάλπιγγος

요한 계시록 13장

내가 바닷가 모래 위에 서서 보니,
바다에서 한 짐승이 나오는데 일
곱 머리와 열 뿔을 가졌고 그 뿔에는 열
관이 있고 그 머리에는 모독하는 이름이
있더라.
And I stood upon the sand of the sea. And I saw a beast rise up
out of the sea, having seven heads and ten horns, and upon his
horns ten crowns, and upon his heads the name of blasphemy.
καὶ ἐστάθην ἐπὶ τὴν ἄμμον τῆς θαλάσσης. Καὶ εἶδον ἐκ τῆς
θαλάσσης θηρίον ἀναβαῖνον, ἔχον κεφαλὰς ἑπτά καὶ κέρατα
δέκα, καὶ ἐπὶ τῶν κεράτων αὐτοῦ δέκα διαδήματα, καὶ ἐπὶ τὰς
κεφαλὰς αὐτοῦ ὀνόμα βλασφημίας.
2 내가 본 짐승은 표범과 비슷하고 그
발은 곰의 발 같고 그 입은 사자의 입 같
은데, 용이 자기의 능력과 보좌와 큰 권
세를 그에게 주었더라.
And the beast which I saw was like unto a leopard, and his feet were
as the feet of a bear, and his mouth as the mouth of a lion. And the
dragon gave him his power, and his seat, and great authority.
καὶ τὸ θηρίον ὃ εἶδον ἦν ὅμοιον παρδάλει, καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ ὡς
ἄρκτου, καὶ τὸ στόμα αὐτοῦ ὡς στόμα λέοντος· Καὶ ἔδωκεν
αὐτῷ ὁ δράκων τὴν δύναμιν αὐτοῦ, καὶ τὸν θρόνον αὐτοῦ, καὶ
ἐξουσίαν μεγάλην.
3 내가 보매 그의 머리 하나가 상하여
죽게 된 것 같더니, 그 죽게 되었던 상처
가 나으매 온 땅이 경탄하여 그 짐승을
따르고
And I saw that one of his heads was, as it were, wounded to
death, and his deadly wound was healed. And all the world
wondered after the beast.
καὶ εἶδον μίαν τῶν κεφαλῶν αὐτοῦ ὡς ἐσφαγμένην εἰς
θάνατον· καὶ ἡ πληγὴ τοῦ θανάτου αὐτοῦ ἐθεραπεύθη· καὶ
ἐθαύμασεν ὅλη ἡ γῆ ὀπίσω τοῦ θηρίου·
4 또 짐승에게 권세를 준 용을 그들이
경배하고, 또 짐승을 경배하며 말하되
“누가 이 짐승과 같으냐? 누가 능히 이
로 더불어 싸우리요?” 하더라.
And they worshiped the dragon which gave power unto the
beast, and they worshiped the beast, saying, "Who is like unto
the beast? Who is able to make war with him?"
καὶ προσεκύνησαν τόν δράκοντα ὅς ἔδωκεν ἐξουσίαν τῷ θηρίῳ,
καὶ προσεκύνησαν τὸ θηρίον, λέγοντες, τίς ὅμοιος τῷ θηρίῳ; Τίς
δύναται πολεμῆσαι μετ᾽ αὐτοῦ;
5 또 이 짐승이 큰 일과 참람된 말을 하
는 입을 받고, 마흔 두 달 동안 일할 권
세를 받으니라.
And there was given unto him a mouth, speaking great things
and blasphemies, and power was given unto him to continue
forty and two months.
καὶ ἐδόθη αὐτῷ στόμα λαλοῦν μεγάλα καὶ βλασφημίας· καὶ
ἐδόθη αὐτῷ ἐξουσία ποιῆσαι μῆνας τεσσαράκοντα δύο.
6 이 짐승이 입을 벌려 하나님을 향하여
모독하되 그의 이름과 그의 장막과 하늘
에 거하는 자들을 훼방하고
And he opened his mouth in blasphemy against God to
blaspheme His name, and His tabernacle, and them that dwell
in Heaven.
καὶ ἤνοιξε τὸ στόμα αὐτοῦ εἰς βλασφημίαν πρὸς τὸν Θεόν,
βλασφημῆσαι τὸ ὄνομα αὐτοῦ, καὶ τὴν σκηνὴν αὐτοῦ, καὶ τοὺς
ἐν τῷ οὐρανῷ σκηνοῦντας.
7 또 권세를 받아 성도들과 싸워 이기게
되고, 또한 각 족속과 방언과 나라를 다
스리는 권세를 받으니
And it was given unto him to make war with the saints and to
overcome them; and power was given him over all kindreds,
and tongues, and nations.
καὶ ἐδόθη αὐτῷ πόλεμον ποιῆσαι μετὰ τῶν ἁγίων, καὶ νικῆσαι
αὐτούς· καὶ ἐδόθη αὐτῷ ἐξουσία ἐπὶ πᾶσαν φυλὴν καὶ γλῶσσαν
καὶ ἔθνος.
8 창세 이후로 땅에 사는 자들 중 죽임을
당하신 어린양의 생명책에 그 이름이 기
록되지 못한 자들은 다 이 짐승에게 경
배하리라.
And all that dwell upon the earth shall worship him, whose
names are not written from the foundation of the world in the
Book of Life of the Lamb slain.
καὶ προσκυνήσουσιν αὐτῷ πάντες οἱ κατοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς,
ὧν οὐ γέγραπται τὰ ὄνοματα ἐν τῇ βίβλῳ τῆς ζωῆς τοῦ ἀρνίου
ἐσφαγμένου ἀπὸ καταβολῆς κόσμου.
9 누구든지 귀 있는 자는 들을지어다.
If any man have an ear, let him hear:
εἴ τις ἔχει οὖς, ἀκουσάτω.
10 사로잡힐 자는 누구나 사로잡힘으로
나아가고, 칼에 죽을 자는 반드시 칼에
죽으리니, 성도들의 인내와 믿음이 여기
있느니라.
He that gatherth with captivity shall go into captivity. He that
killeth with the sword must be killed with the sword. Here is
the patience and the faith of the saints.
εἴ τις αἰχμαλωσίαν συνάγει, εἰς αἰχμαλωσίαν ὑπάγει· εἴ τις ἐν
μαχαίρᾳ ἀποκτενει, δεῖ αὐτον ἐν μαχαίρᾳ ἀποκτανθῆναι. ὧδέ
ἐστιν ἡ ὑπομονὴ καὶ ἡ πίστις τῶν ἁγίων.
두째 짐승
11 ¶ 내가 보매 또 다른 짐승이 땅에서
올라오니, 어린양같이 두 뿔이 있고 용처
럼 말을 하더라.
And I beheld another beast coming up out of the earth; and he
had two horns like a lamb, and he spoke as a dragon.
Καὶ εἶδον ἄλλο θηρίον ἀναβαῖνον ἐκ τῆς γῆς, καὶ εἶχε κέρατα
δύο ὅμοια ἀρνίῳ, καὶ ἐλάλει ὡς δράκων.
12 그가 첫째 짐승의 모든 권세를 그 앞
에서 행하고, 땅과 땅에 거하는 자들로
첫째 짐승에게 절하게 하니 곧 죽게 되
었던 상처가 나은 자라.
And he exerciseth all the power of the first beast before him;
and he causeth the earth and them that dwell therein to worship
the first beast, whose deadly wound was healed.
καὶ τὴν ἐξουσίαν τοῦ πρώτου θηρίου πᾶσαν ποιεῖ ἐνώπιον
αὐτοῦ. καὶ ποιεῖ τὴν γῆν καὶ τοὺς κατοικοῦντας ἐν αὐτῇ ἵνα
προσκυνήσωσι τὸ θηρίον τὸ πρῶτον, οὗ ἐθεραπεύθη ἡ πληγὴ
τοῦ θανάτου αὐτοῦ.
13 큰 표적들을 행하되, 심지어 사람들 앞
에서 불이 하늘로부터 땅에 내려오게 하고
And he doeth great wonders, so that he maketh fire come down
from heaven on the earth in the sight of men.
καὶ ποιεῖ σημεῖα μεγάλα, ἵνα καὶ πῦρ ποιῇ καταβαίνειν ἐκ τοῦ
οὐρανοῦ εἰς τὴν γην. ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων.
14 그 짐승 앞에서 받은 바 이적들을 행
함으로 땅에 거하는 자들을 속이며, 땅에
거하는 자들에게 말하되 “칼에 상하였다
가 살아난 짐승을 위하여 우상을 만들
라” 하더라.
And he deceiveth them that dwell on the earth by means of
those miracles which he had power to do in the sight of the
beast, saying to them that dwell on the earth that they should
make an image to the beast, which had the wound by a sword
and lived.
καὶ πλανᾷ τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς διὰ τὰ σημεῖα ἃ ἐδόθη
αὐτῷ ποιῆσαι ἐνώπιον τοῦ θηρίου, λέγων τοῖς κατοικοῦσιν ἐπὶ
τῆς γῆς, ποιῆσαι εἰκόνα τῷ θηρίῳ ὃ ἔχει τὴν πληγὴν τῆς
μαχαίρας, καὶ ἔζησε.
15 그가 또 권세를 받아 그 짐승의 우상
에게 생기를 주어 짐승의 우상으로 말하
게 하고 또 그 짐승의 우상에게 경배하
지 않는 자는 누구나 다 죽이게 하더라.
And he had power to give life unto the image of the beast, that
the image of the beast should both speak and cause to be killed
as many as would not worship the image of the beast.
καὶ ἐδόθη αὐτῷ δοῦναι πνεῦμα τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου, ἵνα καὶ
λαλήσῃ ἡ εἰκὼν τοῦ θηρίου, καὶ ποιήσῃ, ὅσοι ἂν μὴ
προσκυνήσωσι τὴν εἰκόνα τοῦ θηρίου, ἵνα ἀποκτανθῶσι.
16 그가 또 모든 자 곧 작은 자나 큰 자
나 부한 자나 가난한 자나 자유한 자나
종들로 다 그 오른손에나 그 이마에 표를
받게 하고
And he causeth all, both small and great, rich and poor, free and
bond, to receive a mark in their right hand or in their foreheads,
καὶ ποιεῖ πάντας, τοὺς μικροὺς καὶ τοὺς μεγάλους, καὶ τοὺς
πλουσίους καὶ τοὺς πτωχούς, καὶ τοὺς ἐλευθέρους καὶ τοὺς
δούλους, ἵνα δώσῃ αὐτοῖς χάραγμα ἐπὶ τῆς χειρὸς αὐτῶν τῆς
δεξιᾶς, ἢ ἐπὶ τῶν μέτωπων αὐτῶν,
17 누구든지 이 표 곧 그 짐승의 이름이
나 그 이름의 수를 가진 자 외에는 사지
도 팔지도 못하게 하더라.
that no man might buy or sell, save he that had the mark or the
name of the beast or the number of his name.
καὶ ἵνα μή τις δύνηται ἀγοράσαι ἢ πωλῆσαι, εἰ μὴ ὁ ἔχων τὸ
χάραγμα, ἤ τὸ ὄνομα τοῦ θηρίου ἢ τὸν ἀριθμὸν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ
18 지혜가 여기 있으니 지각이 있는 자
는 그 짐승의 수를 세어 보라. 이는 사람
의 수니, 그 수가 육백 육십 육이니라.
Here is wisdom: Let him that hath understanding count the
number of the beast, for it is the number of a man; and his
number is six hundred and sixty six.
ὧδε ἡ σοφία ἐστίν. ὁ ἔχων τὸν νοῦν ψηφισάτω τὸν ἀριθμὸν τοῦ
θηρίου· ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου ἐστί, καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτοῦ χξς.


계시록 14장

내가 또 보니, 보라 어린양이 시
온산 위에 서 있고 그와 함께 십
사만 사천 명이 서 있는데, 그들의 이마
에는 그의 아버지의 이름이 쓰여 있더라.
And I looked and lo, a Lamb stood on Mount Zion, and with
Him a hundred forty and four thousand, having His Father's
name written in their foreheads.
Καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ, ἀρνίον ἑστηκὸς ἐπὶ τὸ ὄρος Σιών, καὶ μετ᾽
αὐτοῦ ἑκατὸν τεσσαράκοντα τέσσαρες χιλιάδες, ἔχουσαι τὸ
ὄνομα τοῦ πατρὸς αὐτοῦ γεγραμμένον ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν.

2 내가 하늘에서 나는 소리를 들으니 많
은 물 소리와 큰 천둥 소리와도 같은데,
내가 들은 소리는 거문고 타는 자들의
거문고 타는 소리와도 같더라.
And I heard a voice from Heaven as the voice of many waters,
and as the voice of a great thunder, and I heard the voice of
harpers harping with their harps.
καὶ ἤκουσα φωνὴν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, ὡς φωνὴν ὑδάτων πολλῶν,
καὶ ὡς φωνὴν βροντῆς μεγάλης· καὶ φωνὴ ἤκουσα κιθαρῳδῶν
κιθαριζόντων ἐν ταῖς κιθάραις αὐτῶν,

3 저희가 보좌 앞과 네 생물과 장로들
앞에서 새 노래를 부르니, 땅에서 대속함
을 받은 십사만 사천명 외에는 능히 이
노래를 배울 자가 없더라.
And they sang, as it were, a new song before the throne, and
before the four living beings and the elders; and no man could
learn that song, except the hundred and forty and four thousand
who were redeemed from the earth.
καὶ ᾄδουσιν ὡς ᾠδὴν καινὴν ἐνώπιον τοῦ θρόνου, καὶ ἐνώπιον
τῶν τεσσάρων ζώων καὶ τῶν πρεσβυτέρων· καὶ οὐδεὶς ἠδύνατο
μαθεῖν τὴν ᾠδὴν, εἰ μὴ αἱ ἑκατὸν τεσσαράκοντα τέσσαρες
χιλιάδες, οἱ ἠγορασμένοι ἀπὸ τῆς γῆς.

4 이들은 여자로 더불어 더럽혀 지지 아
니한 자들이니 곧 처녀들이라. 어린양이
어디로 인도하든지 따라가는 자들이며,
사람들 가운데서 대속함을 받아 처음 익
은 열매로서 하나님과 어린양에게 속한
자들이니
These are they that were not defiled with women, for they are
virgins. These are they that follow the Lamb whithersoever He
goeth. These were redeemed from among men, being the
firstfruits unto God and to the Lamb.
οὗτοί εἰσιν οἳ μετὰ γυναικῶν οὐκ ἐμολύνθησαν· παρθένοι γάρ
εἰσιν. οὗτοι εἰσιν οἱ ἀκολουθοῦντες τῷ ἀρνίῳ ὅπου ἂν ὑπάγῃ.
οὗτοι ἠγοράσθησαν ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων, ἀπαρχὴ τῷ Θεῷ καὶ

5 그들의 입에는 거짓이 없고, 하나님의
보좌 앞에서 흠 없는 자들이더라.
And in their mouth was found no guile, for they are without
fault before the throne of God.
καὶ ἐν τῷ στόματι αὐτῶν οὐχ εὑρέθη δόλος· ἄμωμοί γάρ εἰσιν
ἐνώπιον τοῦ θρόνου τοῦ Θεοῦ.
세 천사들의 전갈

6 ¶ 내가 또 보매 다른 천사가 공중에 날
아가는데, 땅 위에 거하는 자들 곧 모든
나라와 족속과 방언과 백성에게 전할 영
원한 복음을 가지고
And I saw another angel fly in the midst of heaven, having the
everlasting Gospel to preach unto them that dwell on the earth,
and to every nation and kindred, and tongue and people,
Καὶ εἶδον ἄλλον ἄγγελον πετώμενον ἐν μεσουρανήματι,
ἔχοντα εὐαγγέλιον αἰώνιον, εὐαγγελίσαι τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ
τῆς γῆς, καὶ πᾶν ἔθνος καὶ φυλὴν καὶ γλῶσσαν καὶ λαόν,

7 큰 음성으로 외쳐 “하나님을 경외하고
그에게 영광을 돌리라. 그의 심판의 때가
이르렀으니 하늘과 땅과 바다와 물들의
근원을 만드신 이를 경배하라” 하더라.
saying with a loud voice, "Fear God and give glory to Him, for
the hour of His Judgment is come. Worship Him that made
heaven and earth, and the sea and the fountains of waters."
λέγοντα ἐν φωνῇ μεγάλῃ, Φοβήθητε τὸν Θεὸν, καὶ δότε αὐτῷ
δόξαν, ὅτι ἦλθεν ἡ ὥρα τῆς κρίσεως αὐτοῦ, καὶ προσκυνήσατε
τῷ ποιήσαντι τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ τὴν θάλασσαν καὶ
πηγὰς ὑδάτων.

8 ¶ 또 다른 천사가 그 뒤를 따라 외치기
를 “무너졌도다. 무너졌도다. 큰 도성 바
벨론이여! 저가 자기의 음행으로 인한 진
노의 포도주를 모든 민족으로 마시게 하
였도다” 하더니
And there followed another angel, saying, "Babylon is fallen!
Fallen is that great city, because she made all nations drink of
the wine of the wrath of her fornication."
Καὶ ἄλλος ἄγγελος ἠκολούθησε λέγων, :Επεσεν ἔπεσε
Βαβυλὼν ἡ πόλις, ἡ μεγάλη ὅτι ἐκ τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τῆς
πορνείας αὐτῆς πεπότικεν πάντα ἔθνη

9 ¶ 또 셋째 천사가 그 뒤를 따라 큰 음
성으로 외치되 “ 누구든지 짐승과 그의
우상에게 절하고 그 이마에나 손에 표를
받는 자는
And the third angel followed them, saying with a loud voice,
"If any man worship the beast and his image, and receive his
mark in his forehead or in his hand,
Καὶ τρίτος ἄγγελος ἠκολούθησεν αὐτοῖς, λέγων ἐν φωνῇ
μεγάλῃ, Εἴ τις τὸ θηρίον προσκυνεῖ καὶ τὴν εἰκόνα αὐτοῦ, καὶ
λαμβάνει χάραγμα ἐπὶ τοῦ μετώπου αὐτοῦ, ἢ ἐπὶ τὴν χεῖρα
αὐτοῦ,

10 그도 역시 하나님의 진노의 포도주를
마시리니, 이는 그의 분노의 잔에 물도 섞
지 않고 부은 포도주라. 거룩한 천사들
앞과 어린양 앞에서 불과 유황으로 고난
을 받으리니
the same shall drink of the wine of the wrath of God, which is
poured out unmixed into the cup of His indignation; and he
shall be tormented with fire and brimstone in the presence of
the holy angels and in the presence of the Lamb.
καὶ αὐτὸς πίεται ἐκ τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τοῦ Θεοῦ, τοῦ
κεκερασμένου ἀκράτου ἐν τῷ ποτηρίῳ τῆς ὀργῆς αὐτοῦ, καὶ
βασανισθήσεται ἐν πυρὶ καὶ θείῳ ἐνώπιον τῶν ἁγίων ἀγγέλων,
καὶ ἐνώπιον τοῦ ἀρνίου·

11 그 고난의 연기가 세세토록 올라가리
로다. 그 짐승과 그의 우상에게 경배하고
또 그 이름의 표를 받는 자는 누구든지
밤이나 낮이나 쉼을 얻지 못하리라” 하더라.
And the smoke of their torment ascendeth up for ever and ever;
and they have no rest day or night, who worship the beast and
his image, and whosoever receiveth the mark of his name."
καὶ ὁ καπνὸς τοῦ βασανισμοῦ αὐτῶν ἀναβαίνει εἰς αἰῶνας
αἰώνων· καὶ οὐκ ἔχουσιν ἀνάπαυσιν ἡμέρας καὶ νυκτός οἱ
προσκυνοῦντες τὸ θηρίον καὶ τὴν εἰκόνα αὐτοῦ, καὶ εἴ τις
λαμβάνει τὸ χάραγμα τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ.

12 성도들의 인내가 여기 있나니, 곧 저
희는 하나님의 계명과 예수의 믿음을 지
키는 자들이니라.
Here is the patience of the saints: here are they that keep the
commandments of God, and the faith of Jesus.
ὧδε ὑπομονὴ τῶν ἁγίων ἐστίν· ὧδε οἱ τηροῦντες τὰς ἐντολὰς
τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν πίστιν Ἰησοῦ.

13 ¶ 내가 또 들으니 하늘에서 음성이 나서
내게 말하되 “기록하라. 지금 이후로 주
안에서 죽는 자들은 실로 복되도다” 하시매
성령께서 이르시되 “ 그러하도다. 저희가
저희 수고를 그치고 쉴 것이며 또한 저희
의 행위가 저희를 따르리로다” 하더라.
And I heard a voice from Heaven, saying unto me, "Write:
'Blessed are the dead who die in the Lord from henceforth.'"
"Yea," saith the Spirit, "that they may rest from their labors, and
their works do follow them."
Καὶ ἤκουσα φωνῆς ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λεγούσης μοι, Γράψον,
Μακάριοι οἱ νεκροὶ οἱ ἐν Κυρίῳ ἀποθνῄσκοντες ἀπαρτί ναί,
λέγει τὸ Πνεῦμα, ἵνα ἀναπαύσωνται ἐκ τῶν κόπων αὐτῶν· τὰ
δὲ ἔργα αὐτῶν ἀκολουθεῖ μετ᾽ αὐτῶν.
마지막 추수

14 ¶ 내가 또 보니 보라, 흰 구름이 있고
구름 위에 인자 같은 이가 앉으셨는데 그
머리에는 금관이 있고 그 손에는 예리한
낫을 가지셨더라.
And I looked, and behold, a white cloud; and upon the cloud
sat One like unto the Son of Man, having on His head a golden
crown and in His hand a sharp sickle.
Καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ, νεφέλη λευκή, καὶ ἐπὶ τὴν νεφέλην
καθήμενος ὅμοιος υιῷ ἀνθρώπου, ἔχων ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ
στέφανον χρυσοῦν, καὶ ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ δρέπανον ὀξύ.
15 또 다른 천사가 성전으로부터 나와서
구름 위에 앉으신 이를 향하여 큰 음성
으로 외치기를 “주의 낫을 대어 곡식을 거
두소서. 주의 거두실 때가 되어 땅에 곡
식이 다 익었나이다” 하니
And another angel came out of the temple, crying with a loud
voice to Him that sat on the cloud, "Thrust in Thy sickle and
reap; for the time has come for Thee to reap, for the harvest of
the earth is ripe."
καὶ ἄλλος ἄγγελος ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ ναοῦ, κράζων ἐν μεγάλῃ
φωνῇ τῷ καθημένῳ ἐπὶ τῆς νεφέλης, Πέμψον τὸ δρέπανόν σου
καὶ θέρισον· ὅτι ἦλθε σοι ἡ ὥρα τοῦ θερίσαι, ὅτι ἐξηράνθη ὁ
θερισμὸς τῆς γῆς.

16 구름 위에 앉으신 이가 낫을 땅에 휘
두르며 땅의 곡식을 거두시니라.
And He that sat on the cloud thrust in His sickle on the earth,
and the earth was reaped.
καὶ ἔβαλεν ὁ καθήμενος ἐπὶ τὴν νεφέλην τὸ δρέπανον αὐτοῦ
ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ ἐθερίσθη ἡ γῆ.

17 ¶ 또 다른 천사가 하늘에 있는 성전에
서 나오는데 그도 역시 예리한 낫을 가
졌더라.----인간 심판
And another angel came out of the temple which is in Heaven,
he also having a sharp sickle.
Καὶ ἄλλος ἄγγελος ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ ναοῦ τοῦ ἐν τῷ οὐρανῷ,
ἔχων καὶ αὐτὸς δρέπανον ὀξύ.

18 또 불을 주관하는 권세 가진 다른 천
사가 제단으로부터 나와 예리한 낫 가진
천사에게 큰 소리로 외치기를 “네 예리
한 낫을 휘둘러 땅의 포도송이를 거두라.
그 포도가 다 익었느니라” 하더니
And another angel came out from the altar, who had power
over fire, and cried with a loud cry to him that had the sharp
sickle, saying, "Thrust in thy sharp sickle and gather the
clusters of the vine of the earth, for her grapes are fully ripe."
καὶ ἄλλος ἄγγελος ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ θυσιαστηρίου, ἔχων
ἐξουσίαν ἐπὶ τοῦ πυρός, καὶ ἐφώνησε κραυγῇ μεγάλῃ τῷ ἔχοντι
τὸ δρέπανον τὸ ὀξὺ, λέγων, Πέμψον σου τὸ δρέπανον τὸ ὀξὺ,
καὶ τρύγησον τοὺς βότρυας τῆς ἀμπέλου τῆς γῆς, ὅτι ἤκμασαν
αἱ σταφυλαὶ αὐτῆς.

19 그 천사가 낫을 땅에 휘둘러 땅의 포
도를 거두어, 하나님의 진노의 큰 포도주
틀에 던지니라.
And the angel thrust in his sickle into the earth, and gathered
the vine of the earth, and cast it into the great wine press of the
wrath of God.
καὶ ἔβαλεν ὁ ἄγγελος τὸ δρέπανον αὐτοῦ εἰς τὴν γῆν, καὶ
ἐτρύγησε τὴν ἄμπελον τῆς γῆς, καὶ ἔβαλεν εἰς τὴν ληνὸν τοῦ
θυμοῦ τοῦ Θεοῦ τὴν μέγαλην.

20 이에 그 포도주 틀이 성 밖에서 밟히니,
그 틀에서 피가 나와서 말고삐까지 닿았
고 일천 육백 스다디온까지 퍼졌더라.
And the wine press was trodden outside the city, and blood
came out of the wine press, even unto the horse bridles, for the
space of a thousand and six hundred furlongs.
καὶ ἐπατήθη ἡ ληνὸς ἔξω τῆς πόλεως, καὶ ἐξῆλθεν αἷμα ἐκ τῆς
ληνοῦ ἄχρι τῶν χαλινῶν τῶν ἵππων ἀπὸ σταδίων χιλίων
ἑξακοσίων.

예수님이 세상 심판 하시러 오시는 때가 나팔 재앙
끝에 오시고 구원 받은 자를 구름 위로 들어 올리시고
최종 인간 심판 (전멸) 인 대접 재안 일명 호리병 재앙
전에 오셔서 마태복음 말씀대로 라면 나팔재앙을 구원받은 성도
위해서 기간을 크게 단축 시켜 주신다고 합니다.
고통스럽지만 견딜 만큼 조종해 주시겠답니다.
우리 기독교인들은 이정도 환난을 그전에 죽어 천국
가시면 좋겠지만 이때가지 살아 계신다면 각오를 단단히
하셔야 되겠습니다. 성령 받고 기도로 저축하셔요.
이 환난 이기실려면 참된 회개로 예수님께 성령을 선물로
반드시 받으시고 성경말씀대로 거듭난 자는 걱정이 들 되실 것
같습니다. 저 경우 모든 세상 욕심 버리고 오직 하나님 나라와
의와 영광위한 욕심으로 바꿨습니다. 그리고 예수님 날 위해
귀한 목숨 주셨는데 나도 예수위해 충성을 다하다가 영광
스럽게 죽게 해주세요. 라고 기도를 합니다.
여러분 예수위해 살다 예수위해 죽겠다는 각오를 하시는 순간
부터 하나님 강하게 역사 하십니다. 죽음 두렵지 않습니다.
성도여러분 구원 받았습니까? 받은 증거 진짜 있습니까?
예수님 날 구원 위해 목숨 주셨는데,
예수위해 목숨 바칠 생각 없으십니까?
모든 사람에게 영과 혼과 육체로 구성 되어 있고 죽는 순간
영혼은 즉시 성경책에 입각해서 심판 받고 천국 혹은 지옥
으로 간다고 합니다. 천국 가는 것 절대 쉽지 않다고 합니다.
하나님이신 예수님을 심히 두려워 하시고 심히 사랑 하세요.
반드시 회개해서 성령 받고 성령인도로 성경말씀대로 거듭나세요.
날마다 진실된 회개기도로 실시간 죽음에 대한 준비를 해두세요.
예수님은 여러분 모두가 천국 오시길 진심으로 바라십니다.
사탄 루시퍼는 절대로 여러분 천국 못가게 임종 1초전까지
방해 합니다.
모두 천국에서 뵙고 싶습니다.
저희들이 운영하는 지구촌 불신자 선교 사이트 www.jhdh.org
사이트 전체를 곡좀 보시면 천국가시는데 매우 도움 되실 것
같습니다. 놀라운 성경 사건 증거를 보고도 믿기힘든 진실을
많이 올려놓았습니다.
마지막으로 인터넷 상에 여러 목사님들 설교나 간증들
중에 성경적 시각으로
맞는지 아닌지 분간해서 수용하시길 바랍니다.
이 세상에 성경말씀을 앞서는 진리는 절대 없습니다.
요한복음에 성경말씀이 하나님이라고 분명히 기록되어 있습니다.

요한 1서 5장 7절—이는 하늘에서 증거 하는 분이 3분 이시니
아버지와 말씀과 성령 이시요. 3분은 하나이심이라
요한복음 3장 3절—예수께서 대답하여 그에게 말씀 하시기를
진실로 진실로 내가 너희에게 말하노니 사람이 거듭 나지
아니하면 하나님의 나라를 볼수 없느니라 고 하시더라.
5 예수께서 대답하시기를 진실로 진실로 내가 너에게 말 하노니.
사람이 물과 성령으로 태어나지 아니하면 하나님의 나라에 들어
갈수 없느니라. .6 육신으로 난 것은 육이요 또
성령으로 난 것은 영이니라.

말씀이 하나님
태초에 말씀이 계셨고 그 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 그 말씀은
하나님이 셨느니라. 2-그 말씀이 태초에
하나님과 함께 계셨느니라, 3-만물은 그의 의하여 지은바 되었으며
이미 지음 받은 것 가운데 그가 없이지
어진 것은 아무것도 없더라.

마태복음7장21절
나더러 주여 주여 하는 자마다 다 천국에 들어갈 것이 아니요
다만 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 행하는 자라야 들어가리라
그 날에 많은 사람이 나더러 이르되 주여 주여 우리가 주의
이름으로 선지자 노릇 하며 주의 이름으로 귀신을 쫓아 내며
주의 이름으로 많은 권능을 행하지 아니하였나이까 하리니
그 때에 내가 그들에게 밝히 말하되 내가 너희를 도무지 알지
못하니 불법을 행하는 자들아 내게서 떠나가라 하리라

뒤편에. 노아실제방주.홍해바다 갈라진증거자료첨부.성도20%
겨우천국들림 간증 첨부.

2017-06-12 18:12:20
► 이 글에 대한 독자들의 의견
등록된 의견이 없습니다.
로그인 해주세요!
주간운세
시민권 취득 예상문제
운전면허 예상문제